Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vrstev
Monografie
    Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
    Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
Článek
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Flóra peruckých vrstev, současný stav a problematika výzkumu
    Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B)
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši
    Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši
    Genetická interpretace sedimentů z malesických vrstev
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    K mikrofaunistickému výzkumu porubských vrstev v ostravsko-karvinském černouhelném revíru
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Mariopteridy sedlových a sušských vrstev čs. části Hornoslezské pánve a korelace s polským územím
    Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Nový pohled na Credneria bohemica Vel. z peruckých vrstev (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
    Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici
    Paleontologické lokality permu olivětínských vrstev vnitrosudetské pánve a přehled fauny
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich
    Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně (33-24 Hnánice)
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia
    Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev (15-44 Karviná, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov)
    Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry)
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev) (12-13 Jesenice)
    Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vůdčí korelační horizonty svrchních petřkovických vrstev v oblasti Ostravy, Paskova a Staříče
    Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi: 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev
    Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve
    Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
    Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) severních vápencových Alp
    Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) Severních vápencových Alp