Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vrte
Článek
    Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov
    Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
    Kryštalinikum vo vrte Šariš-1
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Predbežná správa o náleze karbónskej konodontovej mikrofauny vo vrte BRU-1 pri Brusníku
    Tektonický vzťah komplexov veporického kryštalinika vo vrte KV-1 (Podhronská Polhora)
    Veporikum vo vrte GRP-1
    Výskyt jurských radiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1 (Meliata)
    Výsledky poloprevádzkovej skúšky na vrte BTH-1 v Tatranskej kotline