Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vrtech
Monografie
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
Článek
    Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie
    Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Co můžeme najít v zapažených průzkumných vrtech?
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice)
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Iváň) a VK-1 (Vranovice)
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    NEOGENNÍ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ VE VRTECH P1, P2 A M1 ČERNOVICE
    Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech
    Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
    Odlišení poloh neogenního uhlí v ropných vrtech podle karotáže
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Použití karotáže v hydrogeologických vrtech
    Použití karotáže v hydrogeologických vrtech
    Poznámky k možné poloze hranice mezi spodním a středním turonem ve dvou vrtech na Mělnicku (13-11 Benátky n.Jizerou)
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
    Rostlinné zbytky ve vrtech ze spodního paleozoika (Morava)
    Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna
    Seizmická mikroměření ve vrtech v Jevišovicích
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
    Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
    Vyčlenění poloh neogenního uhlí v některých ropařských vrtech podle karotáže
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic
    Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech