Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vrtu
Monografie
    Hydrodynamické zkoušky na vrtu Mel-3, Mel-4 a Mel-5, etapová zpráva projektu
    Hydrodynamické zkoušky ve vrtu Mel-3. 1. etapa
    Palynologické a geologické vyhodnocení vrtu Čej 27
    Palynologické vyhodnocení vrtu Čej 27 v hloubkovém intervalu 1-2 m
    Palynologie vybraných vzorků z vrtů Holany
    Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
    Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné
    Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu
    Vyhodnocení hmotné geologické dokumentace jádrového vrtu BJ6 v Lázních Libverda
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
    Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
    Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
Článek
    Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko)
    Automatizovaný registr vrtů faktografické banky dat geologie
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná)
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri Mníšku nad Hnilcom
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Co přinesla revise mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Devonští tabulátní koráli z hlubokých vrtů v oblasti "Jih"
    Durbachity třebíčského masivu ve vrtu Požďátky V-5 - genetické implikace
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
    Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1
    Fotometrický průtokoměr pro měření velmi malých vertikálních průtoků vody ve vrtu
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
    Geologické a naftovoložiskové zhodnotenie vrtu Smilno-1, severovývodné Slovensko
    Geologické a ropnogeologické výsledky vrtu Kuklov-3
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geologicko-geofyzikálne aspekty lokalizácie produktívneho hydrogeologického vrtu v Slovenskom krase
    Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hodnocení mikropuklinatosti vrtních jader z vrtu Potštát-1
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě.
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů
    Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve
    Jurské rádiolárie z vrtu Bru-1 (Brusník)
    Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava)
    Karbonská makrofauna a makroflóra z vrtu Uhřice-7
    Konodonti ze strukturního vrtu Jablůnka-1
    Krenulační kliváž ve strukturním vrtu Suchá Rudná
    Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
    Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Mikrofaunistické vyhodnotenie vrtu DNV-1 (Devínska Nová Ves) na základe foraminifer a jeho revízia
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu 'Vily Tugendhat'
    Miocén ve vrtu Vidnava Z-1
    Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni
    Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny Sako a.s. v Brně - Líšni
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
    Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě
    Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) - nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleoekologie měkkýšů (Bivalvia, Gastropoda) Eggenburgu z vrtu HV-301 Čejkovice (Morava)
    Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Poznámka k biostratigrafii svrchní jury ve vrtu Němčičky-6
    Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Problematika velmi hlubokých vrtů do 8000 m
    Produktivní karbon ve vrtu Jablůnka-1
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
    Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 (33-22, Vranov n. Dyjí)
    Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Předběžné výsledky vrtu V800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Příprava hydrogeologických vrtů a studní pro čerpací zkoušky
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1
    Pylová analýza karbonátové slatiny vrtu Velichovky
    Registr hydrogeologických vrtů v Geofondu
    Riadenie priestorového priebehu vrtu
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
    Rychlost sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
    Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích
    Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Smutný osud geologického vrtu H-1 v jižních Čechách
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7 (25-22 Frýdek-Místek)
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
    Svrchní křída ve vrtu Volfartice Vf-1
    Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5
    Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
    Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
    Technicko-ekonomické poznatky z hlbenia exponovaného vrtu Šariš-1
    Technologie hloubení horizontálních vrtů
    Technologie vrtání usměrněných vrtů Lednice 14, Lednice 14 A, 14 B a Lednice 14 C
    Tektonicky opakované stratigrafické intervaly devonských sedimentů ve vrtu Raškovice Ja-7
    Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice
    Tercierní mechovky z vrtu VK1 Vranovice
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Tvarová analýza křemenných zrn v profilu cenomanu vrtu J-545716
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Uran a thorium v křídových sedimentech z vrtu US-1A a KN-1 (východní Čechy)
    Určenie polohy päty vrtu v priestoru jaskyne
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Vápnitý nanoplankton karpatu z hydrogeologikých vrtů z jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů
    Vulkanické horniny ze strukturního vrtu Horní Benešov (HB SV 1)
    Vulkanoklastika středního badenu ve vrtu OS-2 Hať u Hlučína (Slezsko) (15-41 Hlučín)
    Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa)
    Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě
    Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník)
    Výsledky ledového vrtu SUMMIT v Grónsku
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši
    Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
    Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
    Výzkum stefanské fauny z vrtů ve středočeských limnických pánvích
    Výzkum vrtů ropného pole East Baghdad v Iráku
    Význam vrtu Dětřichov 1 pro geologii šternbersko-hornobenešovské zóny v Nízkém Jeseníku
    Vzťah prirodzenej rádioaktivity a mineralogicko-petrografickej povahy hornín z vrtu Dolné Dunajovice-23
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zhodnocení měkkýšů eggenburgu a ottnangu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zhodnocení měkkýšů karpatu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zkušenosti z vrtání hlubokých hydrogeologických vrtů pro získávání termálních vod
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika
    Zpráva o mikropaleontologickém rozboru vzorků z vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)
    Zvýšený obsah izotopů S34 v serpentinizovaných peridotitech vrtu T 7 (Staré u Třebenic)