Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vybraných
Monografie
    Aktivita vybraných geodynamických procesů ve středním Poohří
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Expertní odhad vybraných fyzikálních, mikrotektonických a geomechanických vlastností masivu
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Geologická dokumentace vybraných lokalit pro geopark 'Kraj blanických rytířů'
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Katalog vybraných geologických lokalit pískovcových oblastí
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - B
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Be
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Cu
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Ni
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Pb
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Sr
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Th
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Zn
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1: 25 000, list 24-324 Brno-sever
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Mapa vybraných zlomů České křídové pánve
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj: Vyhodnocení časových řad kontrolního sledování vybraných skalních objektů
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
    Paleomagnetické a magnetostratigrafické výzkumy vybraných hornin - Karlovy Vary. Závěrečná zpráva
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 5
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku. Etapová zpráva č. 2
    Palynologie vybraných vzorků z vrtů Holany
    Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko)
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko
    Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Stanovení obsahu azbestových vláken ve vybraných stavebních materiálech
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Triaxiální pevnosti vybraných typů hornin : závěrečná zpráva
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 1 - Liptov
    Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2
    Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'
    Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
Článek
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
    Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu
    Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu
    Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geoefektívnosť vybraných slnečných energetických eventov modelovaná s využitím umelej neurónovej siete
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850-2001)
    Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
    Krystalochemie vybraných Ag-minerálů ložisek Českého masívu
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Limnologie tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON
    Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem
    Měření vybraných parametrů při rozpojování hornin mechanickým nástrojem: porovnání dvou principů
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu (12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
    Mikrostruktury vybraných vrás vrbenského devonu
    Mineralogický výzkum vybraných vzorků z krasového ložiska Ťuja-Mujun v Kyrgystánu
    Mobilita náhodně vybraných jedinců z pohřebiště Hoštice I za Hanou
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Monitorovanie kvality vody vybraných tatranských jazier
    Mullitizace vybraných jílů chebské pánve (západní Čechy)
    Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Niektoré vlastnosti minerálnej fázy v aerosóloch a ich stav vo vybraných úpravniach železorudných a magnezitových závodov
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu
    Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991-2006).
    Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit
    Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství (13-12, 14-33, 13-41, 12-24)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
    Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny)
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu
    Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
    Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu
    Poznámky k morfologii čelistních zubů vybraných rodů xenacanthidních žraloků
    Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006
    Problematika svahových pohybů na vybraných lokalitách v CHKO Český Ráj
    Projevy vybraných antropogenních vodičů v metodě VDV
    Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Rádiolarity z vybraných lokalít západnej časti bradlového pásma
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Srovnání image vybraných malých moravských měst
    Srovnání vybraných charakteristik statutárních měst České republiky
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Stavby a mechanismy vmístění vybraných žilných těles (Středočeský plutonický komplex)
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu.
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    Suroviny vybraných kamenných předmětů z prostoru středověkého mlýna ze zaniklé vesnice Mstěnice u Hrotovic.
    Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
    Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter
    Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
    Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení)
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky komplexného výskumu súboru vybraných vzoriek granitoidov západných Karpát
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vzťahy medzi hydroretenčnou schopnosťou a niektorými fyzikálnymi vlastnosťami vybraných pôd Slovenska
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie