Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vyhodnocení
Monografie
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK
    Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj: Vyhodnocení časových řad kontrolního sledování vybraných skalních objektů
    Odborné vyjádření ČGS k Vyhodnocení vlivů Územního plánu města Duchcov na udržitelný rozvoj území
    Palynologické a geologické vyhodnocení vrtu Čej 27
    Palynologické vyhodnocení vrtu Čej 27 v hloubkovém intervalu 1-2 m
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Závěrečná zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv. 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Sběr a vyhodnocení dat ze 4 napěťových sond umístěných v rozrážce SP-47 ve štole Josef u Mokrska v rámci projektu MPO FR-TI3/325
    Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
    Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku" (dále jen Dokumentaci EIA)
    Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa
    Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací
    Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací. Souborná zpráva
    Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Vyhodnocení hmotné geologické dokumentace jádrového vrtu BJ6 v Lázních Libverda
    Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl
Článek
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geologický průzkum a vyhodnocení puklinatosti ložisek granitoidů
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Ložiskové vyhodnocení wolframového a cínového zrudnění vykmanovského žulového masívku u Ostrova nad Ohří
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily)
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnocení
    Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
    Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Předběžné vyhodnocení záznamů seismické stanice Vinařice z roku 1996
    Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992
    Příspěvek k vyhodnocení antropogenních degradací reliéfu na Moravě
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Statistické vyhodnocení tektonických měření na programovatelném kalkulátoru
    Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Swartzendruberova rovnice pro vyhodnocení infiltračních testů
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektrálního senzoru
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIa (1999)
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud
    Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002
    Vyhodnocení mikroposunů na tektonických poruchách registrovaných prostorovými měřidly TM71 v bedřichovském tunelu
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III.
    Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1
    Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek
    Vyhodnocení stavu porušení pomocí maker v ANSYSu 4.4 A
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Vyhodnocení tektoniky na vrtném jádře
    Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat
    Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů
    Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin