Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vymedzenie
Článek
    Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
    Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí
    Vymedzenie mladopaleozoických metasedimentov v kryštaliniku krakľovského pásma veporíd (Horehronské Podolie)