Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Využívání
Monografie
    Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
    Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích
    GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE
    Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě - pilotní projekt
    Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR - úvodní etapa
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice
    Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
Článek
    Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku
    Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Ekonomie těžby a využívání geotermální energie v ČSSR
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    K novým přístupům ve využívání kovonosných surovin v ČSSR
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    K vodárenskému využívání vod Moravského krasu
    K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi
    Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů
    Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst
    Možnosti intenzivnějšího využívání domácí surovinové základny
    Možnosti využívání hydrotermálních zdrojů na jižní Moravě pro rekreační účely
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Nerostné zdroje Mongolska a jejich využívání
    Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Perspektiva a využívání nerostných surovin v zájmové oblasti RD Jeseník
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Podmínky pro rekreaci v CHKO Žďárské vrchy a jejich využívání
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekreační využívání krajiny na Kunštátsku
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Teplo z nitra Země. Možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů
    Vodní paprsek v procesu využívání nerostných surovin
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Využívání gamagamakarotáže na palivovém kombinátu Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Využívání mikropočítačů v Ústředním ústavu geologickém
    Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu
    Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR
    Za racionálnější využívání paliv a energie
    Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách
    Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon)
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.
    Zhotovení a využívání modelů ve výuce geologie na ZŠ
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce