Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Využití
Monografie
    2. mezinárodní konference Netradiční metody využití ložisek
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Chemie uhlí a jeho využití
    Chondrichthyes (Paryby) České křídové pánve a jejich využití v peleoekologii a stratigrafii
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
    Expertní stanovisko ČGS k problematice ochrany a využití výhradního ložiska štěrkopísků Bělá-Chuchelná
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice
    Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
    Možnosti praktického využití semikvantitativního programu QUANTAS v laboratoři RFA (poster)
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Možnosti využití skupiny Acritarcha v Ordoviku
    Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
    Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století
    Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)
    Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov
    Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie)
    Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011
    Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
    Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně metodiky využití datové základny a jejího ověření
    Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně tvorby metodiky využití datové základny a jejího ověření
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 3D GIS při projektování vrtných prací
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
    Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
    Využití Cs - magnetometrie při detailním geologickém průzkumu
    Využití separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro stanovení environmentálně významných látek
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Článek
    11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy
    Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii
    Akustický televizor a jeho využití v geologii
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Chemická informatika V. anorganická krystalografická banka dat ICSD a její využití v ČSSR
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Černobílé letecké panchromatické snímky a jejich využití v geologické praxi
    Česká společnost pro výzkum a využití jílů
    České olivíny a jejich šperkové využití
    Český granát a jeho technické využití
    Dekorační využití travertinu ze Sv.Jana pod Skalou
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Digitalizace grafických podkladů a využití v geologicko-geofyzikální praxi
    Dolomit a jeho využití pro hnojení pro výpal na vápno
    Drahé kameny Vietnamu a perspektivy jejich využití
    Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska
    Erozní mapa ČR a její využití
    Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Fonolity z okolí Mostu a jejich využití
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    Geochemie flyšových sedimentů a její využití při geologické interpretaci
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologické využití experimentálního sledování krystalizace kasiteritu v alkalickém prostředí
    Geologické využití příležitostných zemních prací na Šumpersku a Zábřežsku (14-24, Bělá p. Pradědem; 14-43, Mohelnice, 14- 41, Šumperk)
    Geologickoekonomický model využití vietnamských bauxitů pro ČSSR
    Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR
    Geomechanické faktory ovlivňující svěr nadloží s podložím a možnosti jeho využití
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Grafové struktury a některé možnosti jejich využití při modelování hydrologické bilance
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Historie objevu uranu a jeho využití
    Historie těžby vápenců a jejich využití na Liberecku
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hodnocení kvality vody ve vztahu k následnému využití
    Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR
    Inhibice průmyslových odpadů a jejich následné využití
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Izotopová analýza - využití ICP-MS pro stanovení izotopových poměrů
    K problémům využití termoelektrických metod v prospekční geologii
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
    Kaverny v horninovém masívu a jejich využití
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Kras, jeskyně a jejich využití v lékařství
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Kvalita a možnosti využití fonolitů
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Možnosti využití anorganických odpadů
    Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech
    Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
    Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
    Možnosti využití geofyzikálních metod při vyhledávání velmi tvrdých poloh
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Možnosti využití kaolínu pro přípravu syntetických zeolitů
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Možnosti využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Možnosti využití odvodňování při dobývání pod detritem v OKR
    Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech
    Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Možnosti využití ultrazvuku v hornictví
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Některé možnosti netradičního využití studia akcesorických minerálů
    Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Netradiční využití českých granátů
    Netradiční využití vápenců v Itálii
    Nové důležité poznatky o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci
    Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití (přehled)
    Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    O komplexnom využití geotermálnych vôd v SSR
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana krasové krajiny a její využití
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Odpadní druhotné suroviny : výstavba Československo-Maďarského podniku pro využití zbytku uhelné substance
    Odpady ve sklářské technologii a jejich využití
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Ověřování možnosti využití libyjských čedičů pro výrobu odlitků a minerálního vlákna
    Paleomagnetický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska: využití při paleotektonických rekonstrukcích
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic
    Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
    Perspektivy využití černého uhlí v České republice
    Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech
    Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Podkrkonošské olivíny a jejich šperkařské využití
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Portál geohazardů - využití mapových služeb
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Poznámky k biostratigrafickému využití mikrofosilií ve svrchní juře a křídě na Moravě
    Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
    Produkce a využití kalů z ČOV
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Progresívní využití karbonátů jako plniv
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
    Průzkum písků na DJŠ a jejich využití
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Příklady využití obrazové analýzy v mineralogii a petrografii
    Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství
    Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí
    Příspěvek k využití ložisek a distribuci tuhy v Jeseníkách v době laténské
    Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Pylová analýza a její využití v geomorfologii
    Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
    Sledování a využití akustické emise při smykových zkouškách zemin
    Současné možnosti využití mikropaleontologických údajů pro paleogeografické rekonstrukce předvariské Evropy
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    Současnost a perspektiva využití podzemní vody pro vodárenské zásobování okresu Kolín
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech
    Současný stav využití jaderných metod v rudném hornictví a jeho příbuzných oborech
    Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití
    Spolupráce mezi ČSSR a VSR při využití ložisek vzácných zemin
    Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití
    Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
    Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska
    Tenzometrická sonda pro stanovení napjatosti hornin - její princip a využití
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Tepelně upravené kaolíny a lupky a jejich využití jako pucolánové příměsi betonů
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO
    Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin
    Úprava kaolínu z ložiska Bare (SFRJ) a jeho využití pro žárovzdornou výrobu
    Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití
    Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie
    Vhodné využití odpadních glazurových kalů - krok k bezodpadové technologii v keramice
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vltavíny a jejich šperkařské využití
    Vodárenské využití kvartérních sedimentů řeky Labe
    Vodohospodářské aspekty využití Trojské kotliny v Praze
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Výhled využití podzemních zdrojů pitné vody na Ostravsku
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Výsledky výzkumu hluboké stavby konvergentních okrajů litosférických desek a jejich využití pro rekonstrukci geologické historie
    Výstavba lomu Vršany a nové pohledy na využití uhlí
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve
    Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)
    Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách
    Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti
    Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika)
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití databankové technologie při zpracování geofyzikálních dat
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu
    Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití druhotných surovin ve sklářství
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití důlně-seizmických metod k řešení geologické stavby uhelných ložisek
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití důlních vod v úpravnách rud barevných kovů
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek
    Využití elektronového mikroskopu BS 340
    Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku
    Využití energosádrovce jako suroviny pro výrobu důlně-stavebních hmot
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití flotace pro separaci sulfidických minerálů
    Využití flotace při separaci minerálů
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití geofyzikálních odstřelů při seismických refrakčních profilech na stratovulkánu Doupov
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití geomorfologických poznatků v seismologii
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geochemii
    Využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geochemii
    Využití hornin pro výrobu minerálních vláken
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Využití infračervené spektroskopie při studiu půdní vody
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Využití integrálních charakteristik k odhadům hloubky těžiště a celkové hmotnosti anomálního tělesa z hodnot vertikálního gradientu gravitačního potenciálu známých na konečné množině
    Využití internetových informací při výzkumu
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků
    Využití kombinovaného profilování při detekci zlomových linií na Šumavě
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využití lokální elektronové mikroanalýzy k identifikaci pigmentů a kovů
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Využití ložiska zlata Mokrsko jako příklad moderní investice
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití map kvartérních pokryvů při řízení radiometrického průzkumu
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud
    Využití mikropočítačové techniky na K. P. doly Ležáky Most
    Využití modelování rtg. mikroanalýzy metodou Monte Carlo pro submikronové vrstvy granátů
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev
    Využití některých zpevněných zemin pro cihlářskou výrobu
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití nových poznatků k řešení problematiky otřesů
    Využití nových poznatků při předúpravě povrchů betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů
    Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím
    Využití odpadního síranu vápenatého z leštících sklářských kalů
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využití osobního počítače a magnetometru MP-2 v gravimetrické skupině
    Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Využití PFC 2D k numerickému modelování v geomechanice
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
    Využití podzemních prostor (sympozium Rockstore 80 - Stockholm)
    Využití pokročilého konstitučního modelu v pravděpodobnostní geototechnické analýze
    Využití potrologie pro řešení geomechaniky ložiska černého uhlí Mělník - Benátky nad Jizerou
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy
    Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ
    Využití přírodních i syntetických diamantů ve vrtné technice
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
    Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska
    Využití radarových dat v geologickém průzkumu
    Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru
    Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Využití sdruženého modelování při studiu stability svahů
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?
    Využití sklářských odpadů v papírenství
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve
    Využití stabilních izotopů ve speleologii
    Využití standardizace neutronových metod karotáže k technické profylaxi měřicího systému
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech
    Využití stereoelektrogramů pro inženýskogeologickou charakteristiku horninového prostředí
    Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
    Využití světové a čs. surovinové základny barytu
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Využití tepelné energie důlních vod
    Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Využití UV absorpce Fe(III) v biohydrometalurgii
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Využití výpočetní techniky v geologii
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Využití výpočetních metod v rentgenografii minerálů
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
    Využití vysokointenzitního elektromagnetického obvodu pro separaci minerálů
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Využití zkamenělých dřev ve šperkařství
    Využití zkamenělých dřev ve šperkařství
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I.
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Význam a využití mineralogických analýz v pedologii
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Základy digitálních dokumentačních technik a možnosti jejich využití
    Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene
    Zeolity a možnosti jejich využití
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
    Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko)
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi
Seriál
    Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů