Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Využitelnosti
Monografie
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
    Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
Článek
    Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach
    Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství
    K využitelnosti rud ranského masívu
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Úvaha o využitelnosti ložiska černého uhlí Syřenov
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí