Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Využitelnost
Článek
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Využitelnost černouhelných kalů
    Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice