Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Využitia
Monografie
    Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd
Článek
    Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    Hydrotermálne metasomatity na Poľane a možnosti ich využitia
    Inžinierskogeologické hodnotenie geosystémov z hľadiska ich využitia
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Mastenec a mastencové horniny z ložiska Sinec a možnosti ich využitia
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Možnosti využitia odpadných vymuroviek z cementárskych pecí
    Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Možnosti využitia vietnamských bauxitov pre Československo
    Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach
    Niektoré ekonomické aspekty využitia ložísk porfýrového typu prognózovaných vo východoslovenských vulkanitoch
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Predbežné výsledky z hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd na lokalite Prašník-Fajnory
    Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa
    Prognózne zdroje anhydritu v Spišsko-gemerskom rudohorí a smery využitia anhydritu ložiska Tollstein v Novoveskej Hute
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Súčasný stav a prognózy využitia barytu v Spišsko-gemerském rudohorí
    Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
    Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát