Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vyvolané
Monografie
    Účinky technické seismicity vyvolané vedením mělkého podzemního díla na zastavěné oblasti
Článek
    Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací
    Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991-2006).
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Posuny v chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v Západních Čechách
    Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
    Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo
    Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku
    Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním