Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vznik
Monografie
    Karbonátová sedimentární tělesa, 1., jejich vznik a vývoj.(Carbonate Sedimentary Solids: their origin and evolution. Part 1. (in Czech)
Článek
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
    Barevné odrůdy křemene, vznik a vlastnosti
    Československý uranový průmysl : vznik, vývoj a poslání
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Hypergénny rozklad pemzy a vznik ílových minerálov v ryolitových tufoch severozápadne od Velkej Trne na východnom Slovensku
    III. Vznik sedimentární výplně a osídlení v pískovcových převisech na Kokořínsku
    K/T-tektity a nový názor na vznik tektitů
    Metalické kuličky v impaktovém skle z kráteru Meteor v Arizone a jejich vznik potvrzený experimentálně
    Metamorfní vznik jesenických kyzových ložisek - fakta a pracovní hypotézy
    Naše nivy v proměnách času. I. Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    Paradox malého potoka ve velkém údolí : vznik mladých erozních roklí
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pravčická brána a vznik pískovcových skalních bran
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Přírodní prostředí a vznik velkoměst
    Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov)
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Slovenske travertíny, ich vznik a výskyt
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Stromatakty ve sklenici vody: Experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vliv příměsí SrO a V2O5 na vznik hlinitohořečnatého spinelu z práškových komponent
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)
    Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vznik a omezení tvorby N2O z mobilních zdrojů
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Vznik a vývoj hornin
    Vznik a vývoj krasu a pseudokrasu
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.
    Vznik a vývoj systému Stratenská jaskyňa - Dobšinská ľadová jaskyňa
    Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy
    Vznik a vývoj turmalinických nodulí v peraluminických granitech moldanubika
    Vznik a zánik hvězd
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze.
    VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
    Vznik, formování a likvidace impresních elevací v cenomanské zvodni strážského bloku
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vznik holocenních suťových brekcí ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Vznik horních měst
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vznik kruhových struktur a jiných geomentrických tvarů v blokové stavbě
    Vznik ledových povodní
    Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika
    Vznik minerálních vod karlovarského typu
    Vznik morfostruktury Moravské brány
    Vznik mořských pánví v evropských variscidách
    Vznik ostrovů
    Vznik pegmatitů migmatitizací
    Vznik pevných hmot z elektrárenských popílků bez cementu a vápna
    Vznik podkrušnohorských pánví
    Vznik podmořských rudných ložisek
    Vznik převisů a jeskynních výklenků v bralné části Velké Fatry
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR
    Vznik sesuvu ve vysoce plastických jílech v Brně-Medlánkách
    Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech
    Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho