Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vzniku
Monografie
    Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín : závěrečná zpráva
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín
    Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209
Článek
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
    Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    František Pošepný a jeho ascensní teorie o vzniku rudních žil
    Fyzikálně chemické procesy vzniku pískovcového pseudokrasu
    Fyzikální představy o příčinách a vzniku zemětřesení
    Fyzikální zákony vzniku prismatických čedičových formací
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geotermický scénář vzniku a zániku permafrostu
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
    Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku
    Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
    Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
    K teórii vzniku minerálov a chemických zlúčenín v medzihviezdnom priestore
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Ke vzniku uranových dolů v Příbrami
    Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Mechanika vzniku planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Morfologie a mechanismus vzniku polštářových láv
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    O vzniku Čertova kopce
    Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách
    Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton)
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Podmínky vzniku tzv. "Au-Sb formace " v oblasti Krásnohorsko-milešovské ve středních Čechách
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Poznámky k charakteru a vzniku Jaskyňe Mŕtvych Netopierov (Nízké Tatry)
    Poznámky k fyzice vzniku vltavínů
    Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok
    Poznámky ke vzniku akumulací štramberských vápenců
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Předpokládané důvody vzniku sesuvu v neogenních mořských jílech (Brno-Medlánky)
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů
    Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k poznání vertikálního členění zón katageneze a vzniku i migrace uhlovodíků ve Vídeňské pánvi
    Příspěvek k poznání vzniku říčních teras
    Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Šárecké údolí podává důkazy o vzniku života. Geologie Prahy
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů
    Úloha vody při vzniku ložiskových struktur
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vliv důlně-geologických podmínek na predispozici vzniku plynodynamických jevů
    Vliv přesnosti lokalizace na stanovení mechanismu vzniku ohniska
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
    Vývoj dopravních vazeb mezi ČR a SR po vzniku dvou samostatných států. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Význam armalcolitu v suevitovém tufu pro řešení vzniku matečného kráteru vltavínů
    Walkerova hypotéza o vzniku měsíční a zemské kůry seriálním magmatismem
    Závislost vzniku infiltračních ložisek fosfátů na geologickém prostředí
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
    Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst