Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vzorků
Monografie
    Fyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků vrtních jader z druhé etapy výběru polygonů. (Melechovský masív-etapa 2). Závěrečná zpráva
    Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry
    Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
    Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech
    Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
    Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů
    Mikromorfologické zhodnocení vzorků z paleolitické lokality Moravany : závěrečná zpráva
    Mikromorfologie vzorků z lokality Tel Abrid, sv. Sýrie : závěrečná zpráva za rok 2007
    Mineralogická a silikátová analýza vzorků studeného odvalu po zkouškách rozpínavosti a rozpadavosti
    Palynologie vybraných vzorků z vrtů Holany
    Palynologie vzorků z Ekvádoru
    Petrografické zpracování 19 vzorků z Anktarktídy (AP1-AP19)
    Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb
    Posouzení vzorků cementu, studie pro PS Přerov
    Propustnost vzorků vápence a slínovců - úložiště RAO Richard - IGHP
    Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
    Zhodnocení vzorků z římské pece, Tuněchody : závěrečná zpráva
    Zpráva přípravy vzorků pro MPZ. Název: Program zkoušení způsobilosti laboratoří PT/CHA/2/2007. Autoři:M. Jankovská, Z. Boháček, A. Nižnanská. Vydal CSlab spol. s r.o., organizátor programů zkoušení způsobilosti akredit. ČIA č. 7003, Praha, 2007-05
Článek
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Antropogenní součásti šlichových vzorků
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení
    Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody
    Homogenizace geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Izolace a koncentrace nepolárních organických látek ze vzorků vod
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
    Kontrolní odběry a analýzy vzorků vod
    Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz
    Mineralogický výzkum vybraných vzorků z krasového ložiska Ťuja-Mujun v Kyrgystánu
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bitttischka": eifel východního okraje boskovické brázdy. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech
    Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků
    Odběry a příprava geologických vzorků, referenční materiály v geologii
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    Ovlivnění výsledků zkoušek vlastností karbonských sedimentů stářím a vlhkostí vzorků
    Palynologická analýza vzorků z Moravského Krumlova IV
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily)
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství (13-12, 14-33, 13-41, 12-24)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Povodí Uhlířská: Infiltrační experimenty a neinvazivní snímkování půdních vzorků
    Prvková a izotopická frakcionace během laserové ablace geologických vzorků metodou ICP-MS
    Prvková a izotopická frakcionace při analýze metodou ICP-MS, zejména během laserové ablace geologických vzorků
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
    Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách
    Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly
    Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Příprava vzorků pro laboratoř REM
    Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Příprava vzorků pro mineralogické studium
    Rentgenová difrakční kvantitativní fázová analýza vzorků ovlivněných přednostní orientací některých krystalografických rovin
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Stanovení organického a minerálního uhlíku z jedné navážky horninového vzorku
    Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku
    Vliv počtu odebraných vzorků na výsledný obsah popela a vody v surovém uhlí a meziproduktu
    Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud
    Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků
    Zpráva o mikropaleontologickém rozboru vzorků z vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)