Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vzorkování
Monografie
    Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997
    SPL VZ-SED Vzorkování dnových sedimentů
    SPL VZ-SK Vzorkování stavebních konstrukcí
    SPL VZ-VPOD Vzorkování podzemních vod
    SPL VZ-VPOV Vzorkování povrchových vod
    SPL VZ-Z Vzorkování zemin
    Vzorkování plavenin v menších tocích
    Vzorkování (směrnice definující závazná pravidla v souladu s platnými normami)
Článek
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Vzorkování mělkých podzemních vod se zřetelem na vertikální zonálnost chemismu
    Vzorkování plavenin v menších tocích
    Vzorkování povrchových a podzemních vod
    Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech