Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Základě
Monografie
    Biostratigrafická a paleoenvironmentální korelace svrchní křídy Českého masivu a Západních Karpat na základě studia nanofosilií
    Biostratigrafická korelace pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve na základě studia vápnitých nanofosilií
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocénu jižní části karpatské předhlubně na základě reinterpretace karotážních dat
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
    Ocenění seismického ohrožení na základě polynomální aproximace funkce rozdělení kmitů zrychlení na staveništi JE Temelín : expertíza
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
    Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz
    Tepelná historie paleozoika Drahanské vrchoviny určená na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu
    Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vyškovské brány na základě podpovrchových dat (litofaciální a sekvenčně-stratigrafická interpretace)
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Biostratigrafia Lubovnianskej vrchoviny na základe mikroflóry
    Biostratigrafia triasových karbonátov na základe foraminifer a konodontov v sekvenciách Malých Karpát
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf
    Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
    Geofyzikální syntéza v ČSSR na základě explozívní seizmologie a její další rozvoj
    Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
    Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika)
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    Klasifikace struktur zeolitů na základě koordinečních sekvencí
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
    Metoda identifikace tektoniky na základě změn šířek údolního dna
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Mikrofaunistické vyhodnotenie vrtu DNV-1 (Devínska Nová Ves) na základe foraminifer a jeho revízia
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
    Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
    Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
    Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel
    Problematika dolování a čištění zlata v době laténské na základě nálezu z Brníčka
    Prognózovanie antropogénnych zmien na základe inžiniersko-geologickej rajonizácie územia
    Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia
    Příspěvek ke stavebnímu vývoji Prašné brány na základě inženýrsko-geologického průzkumu
    Rekonstrukce jarních teplot vzduchu v 18. století na základě délky letorostů vinné révy
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras)
    Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy
    Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosilií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Tvorba atlasu biodiverzity Mohavské pouště v Nevadě na základě zoogeografického výzkumu
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu
    Určenoe smeru dislokácie na základe drobnotektonického merania pri razení banských diel v abni Cígeľ
    Vícesložková analýza magnetizace a paleogeografické rekonstrukce hornin staršího fanerozoika Barrandienu na základě paleomagnetických dat
    Vodní a mokřadní ekosystémy v průběhu pozdního glaciálu a holocénu na základě pylových analýz
    Výstižnost ukazatelů stupně prouhelnění na základě parametrických testů
    Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy
    Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat
    Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocenní neogenních sedimentů v oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zonárne členenie miocénu západných Karpát na základe vápnitej nanoflóry
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření