Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Západ
Monografie
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Komentář ke skutečnostem zjištěným při posuzování postupu těžebních stěn Velkolomu Čertovy schody - západ. Akce sanace a rekultivace severní stěny
Článek
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Program dalšího průzkumu v prostoru Zlaté hory - západ
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Technologie gravitačně-flotační úpravy polymetalické rudy Zlaté Hory - západ
    Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ
Seriál
    Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol. geotermál. Energ.