Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Západních
Monografie
    Biostratigrafická a paleoenvironmentální korelace svrchní křídy Českého masivu a Západních Karpat na základě studia nanofosilií
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
    Nanofosilie boreální a tethydní bioprovincie ve svrchním senonu Západních Karpat a jejich biostratigrafický význam
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II. New results in Tertiary on West Carpathians II
    Nove vysledky v terciéru Zapadnich Karpat. Sbornik referatu z 10. konference o mladsim tercieru
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
    Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka
    Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
    Tektogeneze oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
Článek
    Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Cíle a výsledky grantového projektu GA ČR, reg.č.105/02/0500: Geotechnická charakteristika příkrovů vnějších Západních Karpat na Severní Moravě
    Cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v západních Krušných horách
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Doklady střednomiocenní násunové tektoniky v bělokarpatské jednotce flyšového pásma Západních Karpat
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
    Exkurze do slezské a podslezské jednotky vnějších Západních Karpat
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách
    Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na horninách Českého masívu a Západních Karpat (Synopsis)
    Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
    Kvantitativní hydrogeologická charakteristika předvariských hornin středních, jižnícha západních Čech
    Kvantitativní výzkum svahových pohybů ve vnějších západních Karpatech
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Mapa přirozených hustot hornin západních Karpat
    Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morfostrukturní charakteristika moravské části Západních Karpat ve vztahu k Českému masívu
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat
    Některé zajímavé rysy paleogeografie terciéru západních Karpat
    Neogenní říční síť v západních a středních Čechách a její sedimenty
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití (přehled)
    Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians
    Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších
    Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Posuny v chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v Západních Čechách
    Pozoruhodné tvary reliéfu Západních Tater
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Prostředí posledního glaciálu v Západních Karpatech ve světle fosilní malakofauny
    Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Rychlé snižování obsahu síranů v povrchových vodách západních Čech
    Seismicita západních Čech v období 1995
    Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě
    Simulace tvorby odtoku ve dvou geochemicky kontrastních povodích v západních Čechách modelem Sacramento (SAC-SMA)
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
    Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách
    Srovnání triasových serpulidních faun Západních Karpat s ostatními oblastmi Evropy
    Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu západních Karpat
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Studium parametrů univerzálních lázeňských pramenů v oblasti západních Čech
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Teplé a termální vody západních Čech
    Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Terciérní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem
    Terciérní tektogeneze západních Karpat
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
    Zemětřesení na styku Českého masívu a západních Karpat
    Zemětřesení v západních Čechách
    Zemětřesné roje v západních Čechách
    Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti
    Zemětřesný roj v západních Čechách 1985-1986
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat