Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zásob
Monografie
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš
    Geologicko-ložiskové zhodnocení ověřených zásob štěrkopísků v lokalitě Kostelec nad Labem a Čeperka
    Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2003-2012
    Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
    Řešení revitalizace a ochrany kopce Tlustec při dotěžení části zásob kamenolomu Brniště
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
    Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod
    Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice - Vědomice přiléhajících k obci Vědomice
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
    Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
Článek
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Aplikace metody izolinií při výpočtech těžitelných zásob rud na horizontálně uložených ložiskách
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    K některým metodickým nedostatkům výpočtu zásob uhelných ložisek
    K otázke optimalizácie prieskumnej siete a presnosti kategóorií zásob
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin
    Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Počítačové zpracování výpočtu zásob černého uhlí
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problematika zásob v resortu FMPE v období 8. pětiletého plánu
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Prognóza uhelných zásob produktivního karbonu na Příborsku v hloubce 1000 až 1500 m
    Rebilance zásob podzemních vod
    Rebilance zásob podzemních vod v České republice
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Strukturální analýza - základ moderního výpočtu zásob ložisek pevných nerostných surovin
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Vliv ložiskových parametrů na bilančnost zásob
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Výpočet zásob rúd metódou matematickej pravdepodobnosti
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Výskum zásob živín z ťažby bázických hornín pri intenzifikácii lesných školok
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Výzkum vlivu zvýšené míry exploatace podzemních vod na tvorbu jejich zásob
    Zajištěnost zásob v jesenických rudných revírech pro hydrometalurgický závod v Bruntále
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR