Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Závěry
Článek
    Analýza úplných vlastních nákladů dolů OKR a závěry pro perspektivu
    Jsou v příkrovech karpatského flyše fosilní podmořské sesuvy? Předběžné závěry terénních pozorování v podslezské jednotce
    Korelace moravské 'hlavní terasy' a alpské 'Hochterrasse' - předběžné závěry
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua)
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000