Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Závislost
Článek
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky
    Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia
    Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí
    Závislost mechanického chování rekonstituované jemnozrnné zeminy na stupni překonsolidace
    Závislost mikrostruktury dentálního hydroxylapatitu na délce vývoje zubu
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód
    Závislost srážek na nadmořské výšce na území severní Moravy
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)
    Závislost vzniku infiltračních ložisek fosfátů na geologickém prostředí
    Závislost zrnitosti krkonošských kvarcitů na jejich stratigrafické pozici a metamorfóze
    Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru