Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Závod
Článek
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Geologická stavba mezozoika na ložisku Závod
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Některé poznatky o teplotních poměrech naleziště plynu Závod - mesozoikum
    Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný
    Retrospektíva a rozvoj tepelnej úpravy železných rúd v železorudných baniach n. p. závod Rudňany
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy
    Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník
    Zajištěnost zásob v jesenických rudných revírech pro hydrometalurgický závod v Bruntále
    Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava