Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zóny
Článek
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    B.3.1.Geological Environment - Horninové prostředí. Maximum Observed Intensity in Settlement Units within the Territory - Maximální pozorované intensity v sídelních jednotkaách. Seismic zones - Seismické zóny
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Chromitity z vardarské ofiolitové zóny v Makedonii
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    E.2. Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
    Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice
    Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
    Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Interakcia nenasýtenej zóny pôdy so stúpajúcou hladinou podzemnej vody
    Inženierskogeologická rajonizácia pre územný projekt zóny Bánská Bystrica-Podlavice
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Kyzová ložiska zóny Las Moscas-Siguanea v sérii Trinidad v Kubánské republice
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika
    Minerály antropogenní zóny
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina)
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkáho Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika)
    Molybdenem bohatý v jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav)
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
    Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Praktické dösledky priestorovej neuniformity prietočnosti pripovrchovej zóny v hydrogeologickom masíve
    Predmetamorfný charakter hornín kohútskej zóny veporika
    Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
    Puklinové zóny a jejich klasifikacedle genetického významu
    Radotínské údolí - Zásady revitalizace industriální zóny
    Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny
    Rb-Sr izochronnoje datirovanije granitoidov djumb'jerskoj zony Nizkich Tatr (zapadnyje Karpaty)
    Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát
    Rozdíly v intenzitě exprese antigenu CD20 u pacientů s chronickou B-lymfatickou leukémií, lymfomem z malých lymfocytů a lymfomem plášťové zóny
    Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení
    Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka
    Staropaleozoický kyslý vulkanizmus centrálnej zóny západných Karpát
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    Strižné zóny v magmatických horninách
    Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of Krušné hory - Erzgebirge batholith and its contact zone/Turmalín - pozdně magmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vodivé zóny v zemské kůře
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic
    Výskyt přesmykové zóny na Svatoňovicku v Dolnoslezské pánvi
    Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika
    Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánick jednotky (34-21 Hustopeče)
    Vývoj poklesové zóny na stanici metra Národní třída a její výpočet
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Význam vrtu Dětřichov 1 pro geologii šternbersko-hornobenešovské zóny v Nízkém Jeseníku
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny