Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zajištění
Monografie
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Článek
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud
    Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl