Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zastosowanie
Monografie
    Streszczenia referatov - Seminarium "Zastosowanie technik satelitarnych w geodezj i geodynamice"
Článek
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Zastosowanie wskaźników wypadkowości do oceny ryzyka wypadkowego w górnictwie
    Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat polskich