Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zatížení
Monografie
    12. pedologické dny : na téma: Antropogenní zatížení půd : sborník abstraktů
    Antropogenní zatížení půd : sborník příspěvků
    Chování hornin v podmínkách trojosého zatížení. Kandidátská disertační práce
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
    Sborník abstraktů - 12. pedologické dny na téma Antropogenní zatížení půd
    Sborník příspěvků 12. Pedologických dnů na téma Antropogenní zatížení půd
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
Článek
    Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
    Ekologické zatížení hadcových půd
    Ekologické zatížení hadcových půd
    Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami
    Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
    Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Problematika modelování dynamického zatížení v programovém systému Plaxis 2D
    Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou
    Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
    Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou
    Zatížení Labe DDT
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů