Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zborník
Monografie
    4.Mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov. Zbornik referatov
    5. paleontologická konferencia - Zborník abstraktov
    5. paleontologická konferencia : Zborník abstraktov
    5. paleontologická konferencia, zborník abstraktov
    5.paleontologická konferencia, zborník abstraktov
    8. paleontologická konferencia : zborník abstraktov : Bratislava, jún 2007
    8. paleontologická konferencia, Zborník abstraktov
    8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov
    11. zborník dejín fyziky
    12. paleontologická konferencia. Zborník príspevkov
    Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch
    Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch
    Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    Bioklimatológia v svetle súčasných potrieb spoločnosti. Zborník referátov
    Bioklimatológie a životné prostredie. Zborník prednášok
    Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr. Zborník abstraktov z XVII. z česko-slovenského geografického akademického seminára
    Datovanie 2010. Zborník abstraktov
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
    Geochémia 1999 : zborník referátov
    Geochémia 2000 - Zborník referátov, Bratislava 7. decembra 2000
    Geochémia 2000, zborník referátov
    Geochémia 2001 : zborník referátov
    Geochémia 2004, zborník referátov
    Geochémia 2005, zborník referátov
    Geochémia 2006, zborník referátov
    GEOCHÉMIA 2008 - Zborník vedeckých príspevkov z konferencie 4. Decembra 2008
    Geološki zbornik
    Geomechanika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí. Zborník
    Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny : zborník abstraktov. Exkurzný sprievodca
    Geotechnický monitoring - Zborník 9. medzinárodnej konferencie
    Geotechnika 96. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie
    Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník
    Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov
    Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník
    Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie
    Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov.
    Mineralogická a petrologická konferencia MinPet, 23.-24.5 2013. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov
    Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie
    Ochrana ovzdušia 2009. Zborník
    .Paleontologická konferencia - Zborník abstraktov
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
    Petrológia a geodynamika, Zborník abstraktov, 26. máj 2005
    Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Pedologické dni 2012, 18.9.-20.9.2012, Snina, Bratislava. Zborník abstraktov
    Pôdoznalecké dni 2014. Ekosystémové služby pôdy v poľnohospodárskej a lesnej krajine : zborník abstraktov
    Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina
    Raziskava s področja geodezije in geofizike 2005. Zbornik predavanj
    Reflexia časovo-priestorových výskumov v geografii. Zborník abstratov
    Spiš 6. Vlastivedný zborník
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Zborník recenzovaných príspevkov konferencie
    Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov
    Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov
    Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov
    Trendovi razvoja rudničkog transporta i izvoza. Zbornik radova
    Tunely 98. 1. Medzinárodná výstava a sympózium podzemných objektov. Zborník prednášok
    VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok 10.sekcia:Stavebné materiály
    Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : zborník z konferencie
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov
    X. Zbornik dejin fyziky, CESDEF `92, 22. - 25. 9. 1992 Slapanice u Brna
    Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti
    Zborník 14. Slovenská hydrogeologická konferencia 'Hydrogeológia a kvalita života'
    Zborník abstraktov 5.paleontologickej konferencie
    Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10
    Zborník abstraktov z 8. česko-slovensko-polskej paleontologickej konferencii v Bratislave, jún 2007
    Zborník Geotechnika - 2012 - Geotechnics
    Zborník Geotechnika 2000
    Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991
    Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch ALGORITMY 95
    Zborník prednášok Baníctvo, geológia a životné prostredie v Európskej únii
    Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží
    Zborník prednášok z mezinárodnej konferencie Argenti fodina 2008 - Banská Štiavnica 3. - 5. 9. 2008
    Zborník príspevkov z 5. konferencie inžinierskych geológov Geológia a životné prostredie
    Zborník príspevkov z konferencie CAMBELOVE DNI 2008. GEOCHÉMIA-ZÁKLADNÁ A APLIKOVANÁ GEOVEDA. II ročník
    Zborník príspevkov z konferencie Podzemné stavebníctvo 2001
    Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia
    Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia
    Zborník referátov z 2. konferencie Geológia a životné prostredie
    Zborník referátov z 15. celoštátneho seminára Patince 2000
    Zborník referátov z 18. celoštátneho slnečného seminára
    Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike"
    Zborník referátov z odbornej konferencie s mezinárodou účasťou "GPS+GLONASS+GALILEO: nové obzory geodézie"
    Zborník referátov zo 17. celoštátneho slnečného seminára, Stará Lesná 2004
    Zborník Slovenského národného múzea
    Zborník vedeckých prác Geológia a životné prostredie
    Zborník z paleontologickej konferencie
    Zlinská A., ed.: 5. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. Konferencie, sympóziá, semináre.
Článek
    The 40th volume of "Geologický zborník - Geologica carpathica"
Seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
    Geološki zbornik
    Natura carpatica : zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy
    Rudarsko-geološko-naftni zbornik
    Rudarsko-metalurški zborník
    Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach
    Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy
    Zborník prác o Tatranskom národnom parku
    Zborník prác Tatranského národného parku
    Zbornik radova Rudarsko-geološkog fakulteta
    Zborník Slovenského banského múzea
    Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy
    Zborník vedeckých prác Vysokej školy technickej
    Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy
    Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Séria AB - prírodné vedy