Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zdrój
Monografie
    Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21 Sep, 2008
    Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
    Sandstone landscapes : diversity, ecology and conservation : proceedings of the 3rd International Conference on Sandstone Landscapes, Kudowa Zdrój (Poland), 25-28 April 2012
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Článek
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
    Chytrá společnost aneb Znalosti jako základní zdroj
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Denitrifikace spalin jako zdroj emisí oxidu dusného
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Geologické podloží České Republiky - zdroj radonových problémů
    Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
    Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
    Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince)
    Nový zdroj liečivej minerálnej vody v Cígeľke
    Nový zdroj minerální vody ve Františkových lázních
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Ostře sledované mraky. Počasí jako zdroj adrenalinových zážitků
    Pegmatity jako zdroj šperkových kamenů
    Planetka 4 Vesta jako zdroj HED achondritů
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Prostor jako zdroj, krása jako surovina. Příspěvek k diskusi o bilboardech a krajině
    Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. II., K-Ar and palaeomagnetic data from Neogene basanites near Ladek Zdrój, Sudetes Mts.
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Silicity českého proterozoika - prognózní zdroj rud?
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov
    Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
    Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů
    Wielki Staw - information source of the character of landscape, the vegetation and the lake biotope (Wielki Staw - zdroj informací o charakteru krajiny, vegetace a jezerního biotopu)
    Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty
    Zdroj, přenos a ukládání kovů