Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zdroje
Monografie
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu
    Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu
    Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
    Netradiční zdroje energie : Sborník přednášek
    Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
    Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
    Uhlí - zdroje, procesy, užití
    Valounová analýza řáčních štěrků v korytě řeky Berounky a pravděpodobné zdroje valounového materiálu v úseku mezi Zvíkovcem a ústím Berounky do Vltavy
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Zhodnocení prognózního zdroje Velenický vrch pro Liberecký úřad
Článek
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik
    Druhotné zdroje surovin a energie
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Geologie a zdroje uranu v Evropě
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Hlavní město má tři zdroje vody neboli zvodně. Geologie Prahy
    Hlavní zdroje vysokorychlostního slunečního větru v době slunečního minima
    Hledají nové vodní zdroje
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
    Klima minulosti a budoucnosti. Část II. Zdroje paleoklimatické informace
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kyselý déšť stále s námi - zdroje, mechanismy, účinky, minulost a budoucnost
    Licenční proces nového jaderného zdroje Temelín 3,4 - umisťování (1)
    Meziplanetární a mezihvězdné prachové částice : kondenzovaný materiál sluneční soustavy je pestrý a pochází pravděpodobně z jednoho zdroje
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Místní palivoenergetické zdroje
    Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus
    Moorovo prokletí : na alternativní zdroje energie si počkáme, spoléhat na rychlý pokrok techniky je zrádné
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Nekonvečné zdroje energie a životné prostredie
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    Nerostné zdroje Mongolska a jejich využívání
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku
    Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva - etapa soužití
    Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice
    Ochrana zdroje pitné vody na lokalitě Mšené-Budyně
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Plošné zdroje znečišťování vod
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Priemyselne zaujímavé zdroje zlata na Slovensku
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Príspevok k určovaniu pásiem hygienickej ochrany pre využívané zdroje podzemnej vody
    Prognózne zdroje anhydritu v Spišsko-gemerskom rudohorí a smery využitia anhydritu ložiska Tollstein v Novoveskej Hute
    Prognózne zdroje obyčajných podzemných vôd Slovenska a ich kvalita
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Prognozní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Slovenské geotermálne zdroje
    Surovinová prognóza ČSSR se zaměřením na odpady a druhotné zdroje
    Surovinové zdroje a provenience románských terakotových dlaždic
    Surovinové zdroje Jihoafrické republiky
    Surovinové zdroje kryštalinika a jeho obaluv západných Karpatoch
    Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody
    Vodní zdroje na území Svratecké hornatiny
    Vodní zdroje v Zambii
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Výpočet mezních charakteristik zdroje potenciálních polí
    Vývoj protiinkrustačních opatření pro geotermální zdroje
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
    Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska
    Zákonitosti iontové výměny při migraci kontaminantů v podzemních vodách od dočasně působícího zdroje znečištění
    Zasedání výboru OSN pro přírodní zdroje
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
    Zdroje a těžba zlata v ČLR
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
    Zdroje kamenných surovin
    Zdroje křišťálové suroviny v pravěku na Moravě
    Zdroje podzemích vod pro provoz tepelných čerpadel
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
    Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy
    Zdroje znečištění ovzduší
    Životní styl a surovinové zdroje
Seriál
    Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny