Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Země
Monografie
    Aplikace Galerie Můj kousek Země
    Energie a globální oteplování. (Země v proměnách při opatřování energie), Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2006
    Globální oteplování Země : příčiny, průběh, důsledky, řešení. Brno : VUTIUM, c2008
    Hlavní rysy geologie spolkové země Lara, severozápad Venezuely
    Jak se vyhnout hněvu matky Země: geologická rizika všedního dne. Námět
    Můj kousek Země 2012
    Můj kousek Země 2013
    Ozonová vrstva Země
    Přehledná geologie Země.
    Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země"
    Tvář naší země - krajina domova
    Tvář naší země - krajina domova. 3, Člověk jako krajinotvorný činitel.
    Tvář naší země - krajina domova. 5, Ochrana krajiny.
    Tvář naší země - krajina domova. 6, Rehabilitace krajiny.
    Tvář naší země - krajina domova, Dodatky
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na PraĹském hradě a v Prľhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Úvod do Fyziky Země
    Živel Země. Planeta Země.
    Živel Země. Země a životní prostředí.
    Živel Země. Země ve službách člověka.
Článek
    Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Cesta do nitra Země
    Cesta do středu Země. 1
    Cesta do středu Země. 2
    Chemické složení Země. Je složení Země výjimečné mezi planetami?
    Člověk a geologické síly Země
    Člověk a geologický vývoj Země
    Dálkový průzkum Země
    Dálkový průzkum Země
    Dálkový průzkum Země
    Dálkový průzkum Země z družic
    Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země
    Dvouletá bilance iniciativy 'Mezinárodní rok planety Země: Geologické vědy pro společnost' v ČR
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Geologie a budoucnost Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geotektonické etapy a jejich role ve vývoji a tvářnosti Země na příkladech z Československa
    Hierarchie a periodicita ve vývoji Země
    Hledání harmonie Země
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Hypotéka Země : skupina expertů varuje před velkou krizí a navrhuje řešení s názvem Nová zelená smlouva
    I. Dynamika středu Země : Vnitřní jádro rotuje rychleji než zemský povrch
    II. Dynamika pláště Země : Země se postupně zklidňuje, což paradoxně umožňuje promíchávání hmot v plášti
    Impaktové kráterování Země
    Írán - země o které se mluví
    Jádro a jadérko Země: perspektiva kosmická
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Jehol - křídová země divů
    Jsme šovinisté povrchu. Život možná vznikl v horkých temných hlubinách Země
    K problému určování tvaru Země
    Když byla Země ještě mladá
    Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení
    Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení
    Kosmické kořeny Země
    Magnetická síla Země
    Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy
    Magnetické pole Země a kosmické počasí
    Měsíc - neúnavný souputník Země
    Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země: geologové pro společnost
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mimořádné události v geologické historii Země
    Minerály - stavební jednotky Země
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice
    Na ledovcích Torellovy Země
    Naše země je tak malá říká Josef Sekyra, geolog, horolezec a první Čech, který stanul na jižním pólu
    Nová éra objavovania zeme
    Okno do nitra Země
    Pasivní seismické experimenty - sondy do hlubin Země
    Planeta Země mocná a zranitelná
    Planeta Země mocná a zranitelná
    Počítače a dalkový průzkum Země
    Poklady z hlubin Země
    Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země
    Poslední chladný event v dějinách Země
    Poslední chladný event v dějinách Země
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Príhnúkagígur - cesta do "středu Země"
    Proč se Země třese?
    Program výskumu hlbinnej stavby Zeme v ZSSR
    Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti
    První miliardy let historie Země
    Příběh planety Země : pozvánka na výstavu
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Radarové snímání Země
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    Rok planety Země v České republice 2007-2008-2009
    Řekni: Jsem dítě Země a hvězdné oblohy
    Řeky - tepny Země
    Seminář o dálkovém průzkumu Země
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Smrt přišla z nitra Země
    Současné techniky dálkového průzkumu země
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Technická kultura země
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Teplo z nitra Země. Možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Venuše - sestra Země?
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Vliv procesů vyvolaných inverzemi geomagnetického pole Země na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu
    Výstava Meteority, Země a my v Národním muzeu v Praze
    Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika)
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země
    Vzpomínky na dávná dramata : krátery po dopadu meteoritů vyprávějí o historii Země
    Země a Slunce
    Země a život - čtvrtohory
    Země a život - prvohory
    Země a život - třetihory
    Země jako ledová koule : je rozvoj mnohobuněčných organizmů výsledkem globálního zalednění?
    Země se chová jako syrové vejce : geologové a další odborníci hledají příčiny zpomalování rotace naší planety
    Země se stále třese
    Země se třese
    Zkušenost jeskyně: kde tluče zlaté srdce Země ; [ Doslov ]
    Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše
    Zobrazování dynamických projevů Země
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08
    Zvrásněná tvář země
    Žula v hlubinách země
Seriál
    Lidé + Země
    Lidé a Země
    Ročenka Lidé a Země
    Ročenka Lidé a Země 91
    Ročenka Lidé a Země 1983
    Ročenka Lidé a Země 1984
    Země a cesty
    Živly Země