Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zemědělských
Monografie
    Geochemické mapování zemědělských půd a podzemních vod Evropy (na území České republiky) GEMAS
    Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemku parc. č. 1490/1 v k.ú. Želenice u Mostu
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice
Článek
    Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
    Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Prognóza zemědělských bentonitů na jižní Moravě
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka