Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zlatá
Monografie
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
    Odpady plné zlata
    Tretie banícko-geologické dni Zlatá Idka 1984
    Zlatá medaile Masarykovy univerzity
Článek
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    Altait - nový telurid z ložiska Zlátá Baňa
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Anomální obsahy zlata v proterozoických silicitech Barrandienu
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Distribúcia cínu na ložisku Zlatá Baňa a jeho väzba na minerály
    Distribúcia zlata na južných svahoch v západnej časti Nízkých Tatier a jeho vzťah k primárnym výskytom
    Distribúcia zlata na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Dolování zlata u Raurisu v Tauernských Alpách
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy
    Extrakčně fotometrické stanovení zlata v rudách a produktech jejich úpravy
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Genetická interpretace ryzosti zlata na příkladu endogenních ložisek Uralu
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
    Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Historická produkce zlata zlatohorského rudního revíru
    Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    Jak vznikly velké valouny zlata (nuggety)
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    K distribúcii zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
    K otázce původu křepického zlata
    K problematike distribúcie zlata na ložisku Pezinok-Kolársky vrch
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K původu zlata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách
    K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Keltské rýžování zlata na Jílovsku - mýtus nebo realita?
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Las Médulas zlatá pokladnice římské říše : ruina montium
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložiska zlata
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Ložiska zlata v tzv. zlatém trojúhelníku v Rumunsku
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Ložisko zlata Da Ban ve Vietnamu
    Ložisko zlata Tiouit v Maroku
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa
    Matematické zpracování prognóz zlata v Českém masívu
    Mělké dolování zlata na řece Opavě
    Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
    Metalogenéza zlata vo veporidoch
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica
    Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Možnosť získavania zlata a striebra priamym lúhovaním rudy
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Nález kobaltinu a zlata na křemenné struktuře Marie Pomocná III ve Zlatých Horách
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Niekoľko novších údajov o výskytoch zlata v gemeridách
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    O možné těžbě zlata na Nedvědicku
    Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Petráčkova hora - nové ložisko zlata v rožmitálské kře
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Prehľad analytických metód stanovenia zlata v geologických materiáloch
    Priemyselne zaujímavé zdroje zlata na Slovensku
    Problematika dolování a čištění zlata v době laténské na základě nálezu z Brníčka
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Produkce a spotřeba zlata
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
    Rychlost odstraňování kyanidových iontů z odkaliště úpravny Zlatá Kremnica
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Siblíkova mapa archeologických nalezišť a rýžovišť zlata na Blatensku
    Slezské "valouny zlata"
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulkanickom komplexe Vtáčnika
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba zlata na horním toku řeky Blanice
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v druhé polovině 17. století ve Zlatých Horách
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výskyt stratiformných rúd zlata a striebra v bývalom banskom poli pri Dobšinej
    Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory)
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Vystupovanie mikroskopického zlata na ložisku Slovinky
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Využití ložiska zlata Mokrsko jako příklad moderní investice
    Využitie termoelektrického napätia pyritov pri vyhľadávaní zlata
    Vývoj dobývání zlata na Zlatohorsku
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Výzkumy ložisek zlata u Suché Rudné
    Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy)
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Zajímavé nálezy zlata v jílovském revíru
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa
    Základné črty fyzikálnej geochémie zlata
    Zdroje a těžba zlata v ČLR
    Získávání zlata z kyanidových roztoků flotační metodou
    Zlatá horečka v Ghaně
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Zvláštnosti transportu a koncentrace jemně dispergovaného a koloidního zlata