Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Změn
Monografie
    ČSN EN 993-10 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
    ČSN EN 1094-6 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2477:1987)
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmárnění jejich dopadů
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice
    Měníme podnebí : minulost a budoucnost klimatických změn
    Měníme podnebí :minulost a budoucnost klimatických změn. -- Praha : Dokořán, 2007
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků
    Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech.
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
    Tenzometrické měření deformačních změn na táhlech ve Valdštejnské konírně
    Ukazatele změn biodiverzity
    Vliv změn geomagnetického pole na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu. Přehled eko-geologických výykumných prací v roce 1992.
    Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017
Článek
    Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Dopad společenských a ekonomických změn panelových sídlišť v České republice
    Dopad změn vyvolaných rokem 1989 na učňovské školství Ostravska
    Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    GEOMON Polomka - nový přístup ke studiu změn atmosférické depozice
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Hodnocení antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
    Hodnocení změn životního stylu obyvatel Ostravska
    Hrozba klimatických změn : Co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hypotézy o poškození lesů vlivem změn půdního chemismu
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Jiří George Kukla a velká klimatologie globálních změn
    Klima minulosti a budoucnosti. Část IV. Hlavní mechanismy globálních změn
    Klima minulosti a budoucnosti. Část IV., Hlavní mechanismy globálních změn
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Litovelské Pomoraví - záznam změn vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Mapy pro orientační běh a 40 let krajinných změn v PR Kunratický les
    Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
    Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz
    Metoda identifikace tektoniky na základě změn šířek údolního dna
    Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
    Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn
    Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy
    Může být magnetosférická aktivita příčinou změn ve střední a dolní atmosféře? Pozorování v Praze 1932-1987
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990
    Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn
    Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast (12-41 Beroun)
    Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast. (Sequence of diagenetic changes in the limestones of the Silurian/Devonian boundary stratotype, Klonk near Suchomasty)
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
    Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech
    Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
    Sympozium o dálkovém snímkování a výzkumu globálních změn
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace
    Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování
    Vliv kapilárního sání a jeho sezónních změn na stabilitu násypů
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu na gravimetr Worden
    Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
    Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny oceánu, oceán změn