Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Znečistenia
Článek
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov