Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Znojmo
Monografie
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Znojmo 34-11, 1 : 50 000
    Přirozený funkční potenciál půd 1:50 000, list 34-11 Znojmo
Článek
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Dobšice near Znojmo - the development of the Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from the Southern Moravia (Czech Republic)
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Ke geomorfologii Národního parku Podyjí a přilehlého území (34-11 Znojmo, 34-24 Hnánice, 34-13 Dyjákovice)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Lower Paleozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks
    Ložisko kaolínu Mašovice-Hradiště (okres Znojmo)
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Moldavite from Konice near Znojmo
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Possibilities of revitalizing the Daníž brook catchment area in the district of Znojmo, South Moravia
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov)
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice)
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    The Znojmo district land cover map (South Moravia)
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)