Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zpracování
Monografie
    Analýza zpracování souboru měření objemové aktivity radonu v podloží v regionálním a detailním měřítku pro hodnocení radonového indexu pozemku
    Digitální zpracování báňských map z fondu ČGS-Geofond Kutná Hora. Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2006
    Digitální zpracování geologických a speciálních map 1 : 25 000 v oblasti geoparku Český ráj
    Envikongres 2004 - Sekce zpracování nerostů
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů
    Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím
    Mediaevalia archaeologica 6. Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty
    Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
    Metody zpracování hydrogeologických studií různých měřítek z hlediska kvality a kvantity vstupních dat
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
    Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků
    Petrografické zpracování 19 vzorků z Anktarktídy (AP1-AP19)
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
    Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů.
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Uživatelský popis systému GEM 22C. Program pro grafické zpracování výstupních dat v systému GEM 22. Verze 1.0
    Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Základní soubor přednášek předmětu - Odpady z těžeb a zpracování surovin - pro obor 1611-0-8 Zpracování a zneškodňování odpadů
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a s anačních prací IV
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník
    Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů sekce Z, Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů.
    Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
    Zpracování geofyzikálních dat
    Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Článek
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
    Aplikace vodního paprsku v procesu těžby a zpracování hornin
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Databázové ukládání a zpracování geologických dat
    Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování)
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Matematické zpracování prognóz zlata v Českém masívu
    Matematicko-statistické zpracování geochemických dat na lokalitě Narysov - Žežice
    Metodika zpracování a návrh jednotné klasifikace pevných poloh
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy
    Možnosti zpracování galvanických kalů
    Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000
    Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy
    Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Netradiční zpracování seizmických profilů ve Víděňské pánvi
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové verze software pro zpracování leteckých a družicových snímků
    Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků
    Počítače a zpracování geochemických dat
    Počítačové metody zpracování geomechanických dat
    Počítačové zpracování výpočtu zásob černého uhlí
    Poslední svědci domácího zpracování mědi v Maroku
    Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Projekt geologického mapování Mongolského Altaje - informační systém, kartografické zpracování
    Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat)
    Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování
    Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany
    Sběr a zpracování seismických dat na počítači PC
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
    Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát
    Společenský význam těžby drahých kamenů v ČSSR a jejich zpracování ve špercích
    Společné hydrogenační zpracování uhlí a ropného zbytku
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
    Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (1. část)
    Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (2. část)
    Těžba a zpracování kyzových a kamenečných břidlic na Křivoklátsku
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat
    Úprava tuzemských polymetalických rud pro zpracování v HMZ Bruntál
    Užití metod shlukové analýzy při kvalitativním zpracování karotážních dat
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Využití databankové technologie při zpracování geofyzikálních dat
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Matematické zpracování záznamu
    Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi
    Zpracování chudých zlatých a stříbrných rud
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zpracování geochemických prospekčních dat
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Zpracování GPS signálů permanentních observatoří geodynamické sítě AV ČR GEONAS a odhady současných pohybů mezi jednotlivými observatořemi
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách
    Zpracování obrazu - efektivní nástroj pro strukturně-texturní analýzu geomateriálů a stavebních hmot
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or
    Zpracování stavebních odpadů
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie
    Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
Seriál
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí