Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Silurian, stratigraphy, paleogeography,correlations, north Gondwana, Europe
Článek
    Silurian stratigraphy and paleogeography of north Gondwanan and Perunican Europe