Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    stage design
Monografie
    Otakar Schindler, scénograf (1923-1998).