Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    United Arab Emirates
Článek
    Order Coleoptera, family Oedemeridae.
    Order Diptera, family Psychodidae (Psychodinae)