Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Pohansko near Břeclav
Článek
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi