Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Vitrinite reflectance, illite crystallinity, modelling, thermal history, Variscan thrusting, erosion.
Článek
    Burial and uplift hitory of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)