Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    WRD//soils
Článek
    Modelling of grain crushing and debonding