Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    distinct elements
Článek
    Modelling of grain crushing and debonding