Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geophysics
Monografie
    Děčín - Plavecký stadion. Sanace havárie hydrovrtu. Zpráva o geofyzikálním měření.
    Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
    Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
    Geological Interpretation of Magnetic Prospecting at the site Těšetice-Kyjovice (Czech Republic).
    Geomagnetické pole
    Gravimetrie
    Gravitační pole
    Magnetometrie
    Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
    Metro A - prodloužení V.A: Dejvická - Motol. Geofyzikální průzkum.
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Praha 9 - Kyje, geofyzikální průzkum
    Radioelement Mapping
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
    Úvod do Fyziky Země
    Úvod do geofyziky
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. [List] 03-322, Jablonec nad Nisou s vysvětlivkami
    Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.
Článek
    Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii
    An Archaeogeophysical Survey of Nižbor Castle, Czech Republic - Some Results
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Gravity effects of deformation zones induced by tunneling in soft and stiff clays
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších