Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    lithium, sorface water
Monografie
    Obsah lithai v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky