Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    thermobarometry
Článek
    Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gfohl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic
    High-pressure polymetamorphic garnet growth in eclogites from the Mariánske Lázně Complex (Bohemian Massif)
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)