Podrobnosti záznamu

Název
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Kirchner, Karel
    Lednická, Markéta
    Roštínský, Pavel
Konference
    Česko-slovenský geografický akademický seminár (17. : 23.10.2012-24.10.2012 : Skalica, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr. Zborník abstraktov z XVII. z česko-slovenského geografického akademického seminára
Strany
    -, - (2012), s. 8-8
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR3cav_un_auth*0253997
    Překlad názvu: Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    Rozsah: 1 s.
Předmětová kategorie
    geoscience study
    Historical Jeroným Mine
    Slavkovský les Forest
Klíčové slovo
    Čechy
    Dolu
    Geovědní
    Historického
    Interdisciplinární
    Jeroným
    Lese
    Okolí
    Slavkovském
    Studium
    Západní
Abstrakt (česky)
   Reliéf nese stopy působení hospodářských aktivit v průběhu historického vývoje, dobrým příkladem je historický Důl Jeroným (středověká těžba cínu) a jeho okolí ve Slavkovském lese. V průběhu vývoje zde došlo k řadě změn ve využívání krajiny i sídelní struktuře s následným přetvářením reliéfu. Geomorfologický výzkum se soustředil na antropogenní tvary oblasti spojené s hospodářskými aktivitami v rámci historických i politických etap vývoje. Příspěvek prezentuje některé vybrané aspekty a výsledky týkající se výzkumu strukturních a stabilitních poměrů, geofyzikálního sondování a analýzy seismických vibrací. Podrobněji jsou diskutovány antropogenní transformace reliéfu podmíněné dolováním (těžba cínu a uranu), vodním hospodářstvím, zemědělstvím, vojenskou činností. Vyhlášení CHKO (1974) umožnilo stabilizaci a zachování tvarů reliéfu, jako dokladu historického vývoje oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   Relief has traces of the influencing of economic activities in the course of historical development. Relief of historical Jeroným Mine (medieval tin mining) and its surroundings in the Slavkovský les Forest is a good example. In the course of development there it has been a lot of changes in land use and settlement structure with relief remodelling. Gemorphological research concentrated also on anthropogenic relief connecting with economic activities within the framework historical and political development periods. The contribution presents selected aspects and results dealing with research of stability conditions, geophysical sounding and analysis of seismic vibrations. The anthropogenic relief conditioned by mining (tin and uranium mining exploitation), water management, agriculture, military activities are discussed in detail. Declaration of the Protected Landscape Area (1974) allows the stabilization and preservation of landforms, such as an evidence of historical development area
   .
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014