Podrobnosti záznamu

Název
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
Autor
    Hanzlíček, Tomáš
    Ochecová, P.
    Perná, Ivana
    Száková, J.
    Tlustoš, P.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Waste Forum
Svazek/č.
    -, č. 2
Strany
    s. 67-75
Rok
    2013
Poznámky
    Projekt: QI102A207, GA MZe3cav_un_auth*0263180
    Překlad názvu: The monitoring of ash quality from biomass combustion (Part 2 - risk elements, PAH´s)
    Rozsah: 9 s. : E
Předmětová kategorie
    ash
    biomass
    loss on ignition
    polycyclic aromatic hydrocarbons
    trace elements
Klíčové slovo
    Biomasy
    Kvality
    Monitoring
    PAU
    Popelů
    Prvky
    Rizikové
    Spalování
Abstrakt (česky)
   Popele, které vznikají v provozovnách spalujících biomasu, obsahují významná množství živin, které by bylo vhodné navracet do půdy. Spalovací proces ovšem není vždy optimálně nastaven a vstupní materiál poté nemusí být dokonale spálen. Popele proto mohou obsahovat polycyklické aromatické sloučeniny, což potvrdily i naše analýzy. Dalším limitujícím faktorem pro aplikaci popelů do půdy mohou být také, v některých případech zvýšené, obsahy rizikových prvků. Přehled platné české i světové legislativy z oblasti hnojiv, popřípadě přímo popelů z biomasy, naznačuje, že naše legislativní předpisy jsou z hlediska maximálních přípustných obsahů rizikových prvků v hnojivých materiálech, oproti zahraničním, velmi přísné a naskýtá se zde proto prostor pro vytvoření normy nové, přímo pro využití popelů ze spalování biomasy.
Abstrakt (anglicky)
   Ash generated in biomass incinerators, contains significant amounts of nutrients that would be appropriate to recycle into the soil. If the combustion process is not optimally controlled all time then the feedstock may not be perfectly burned. Therefore ash may contain polycyclic aromatic compounds, which was confirmed by our analysis. Another limiting factor for the entry of these materials into the soil may also be, in some cases higher, contents of risk elements. Overview of current Czech and international legislation in the field of fertilizers or directly biomass ash, indicates that our legislative regulations are in terms of maximum permissible content of risk elements in fertilizing materials, compared to foreign countries, very strict and there is a space for creating new standards, the special one, just for ash from the combustion of biomass.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014